Politik for aktivt ejerskab

Bestyrelsen for Lærernes Pension har godkendt følgende politik for aktivt ejerskab i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed §159 og §160

Et bærende princip for Lærernes Pension er, at selskabet ikke stiller kapital til rådighed for virksomheder, som ikke efterlever selskabets etiske retningslinjer.

Lærernes Pensions investeringer er spredt på mange aktivklasser, lande og sektorer. Den høje grad af diversifikation indebærer, at ejerandelene i de enkelte virksomheder er små og ikke tilstrækkelige til at opnå en reel indflydelse, der rækker ud over denne ejerandel.

Hertil kommer, at det tidsmæssigt kan være vanskeligt at afgrænse, hvornår en eventuel dialog med en virksomhed skal give sig udslag i ophør af dialog med efterfølgende frasalg af investeringen.

På disse baggrunde udøver Lærernes Pension ikke aktivt ejerskab i traditionel forstand. Dog har Lærernes Pension en aktiv rolle i henhold til følgende retningslinjer:

  1. Som led i implementeringen af investeringsstrategien udarbejder Lærernes Pension en eksklusionsliste over virksomheder, der ikke kan investeres i. Disse eksklusioner er forankret i selskabets etiske retsningslinjer, jf. selskabets etiske kodeks.
  2. Lærernes Pension screener løbende investeringsuniverset, og eksklusionslisten opdateres to gange årligt. Såfremt der optræder nye virksomheder på listen, som selskabet allerede er investeret i, søges disse afhændet inden for en kort periode.
  3. Lærernes Pension rapporterer årligt på de aktiviteter, som har fundet sted i forhold til implementeringen og udviklingen af selskabets etiske retningslinjer i årsrapporten.

Strategi for investering i aktier

Lærernes Pensions investeringer i aktier udspringer af en sikker, effektiv, langsigtet og etisk forsvarlig investeringsstrategi, der udover aktier omfatter obligationer, unoterede investeringer og afdækningsporteføljer. Investeringsstrategien har som målsætning at opnå bedst muligt afkast på langt sigt for den påtagne risiko. Strategien baseres på ALM-analyser, der bl.a. tager højde for den forventede fremtidige udvikling i selskabets forsikringsmæssige hensættelser. Herved sikres det bl.a., at selskabet kan fastholde den nødvendige investeringsrisiko i perioder med stor markedsuro og faldende kurser.

I implementeringen af investeringsstrategien benytter Lærernes Pension sig i vid udstrækning af eksterne kapitalforvaltere.

Kapitalforvalternes opdrag er typisk at investere bedst muligt inden for nogle forholdsvis snævre retningslinjer nedfældet i en forvaltningsaftale. Et kendskab til profilen og varigheden af Lærernes Pensions forsikringsmæssige forpligtelser er ikke relevant for de enkelte kapitalforvaltere i forhold til opfyldelsen af deres målsætninger.

Kapitalforvalterne overvåges løbende. Såfremt en kapitalforvalters performance bliver utilfredsstillende over en længere periode skærpes overvågningen, og det kan i sidste ende afstedkomme en afskedigelse. En eventuel afskedigelse kan ske med øjeblikkelig virkning.  

De fleste kapitalforvalterne aflønnes ved et fee relateret til størrelsen af deres mandat. For enkelte forvaltere benyttes en performance baseret aflønning.

Lærernes Pension benytter sig både af passive forvaltere, som typisk har en lav porteføljeomsætning og aktive forvaltere med en højere porteføljeomsætning. Valget af investeringsstil afhænger bl.a. af aktivklassen.

Denne politik er gældende fra 2. september 2019

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.