Tekniske forhold

Et tarifbaseret, funderet system

Pensionsordningerne i Lærernes Pension bygger på et tarifbaseret og funderet system. Det betyder i bund og grund, at størrelsen af pensionerne hænger nøje sammen med indbetalingerne og at de er sikret ved en forudgående opsparing.

Der er således sat penge af til at dække de pensionsforpligtelser, som Lærernes Pension har påtaget sig. Derudover er der opbygget reserver, som dels sikrer, at selskabet kan stå ved sine pensionsforpligtelser overfor medlemmerne selv ved store udsving på de finansielle markeder, dels har som formål, at der kan gives en god og jævn forrentning af opsparingen. 

Det er en fundamental forskel i forhold til tjenestemandssystemet. Bag tjenestemandsordningerne ligger i praksis ingen opsparing. Tjenestemandspensionen, som er en del af det aftalte ansættelsesforhold, bygger på lovgivning. De udbetalte pensioner afhænger af ansættelsestiden og lønnens størrelse. 

Disse fundamentale forskelle gør det derfor svært at sammenligne ordningen i Lærernes Pension med tjenestemandspensionen. 

Den forsikringstekniske opbygning
Pensionsordningen i Lærernes Pension er opbygget efter aktuarmæssige principper. Disse er beskrevet i en række dokumenter, som er anmeldt til Finanstilsynet efter gældende regler. Det drejer sig først og fremmest om:

  • Det tekniske grundlag
  • Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat
  • De almindelige forsikringsbetingelser.

Det tekniske grundlag
Det tekniske grundlag er det forsikringstekniske fundament. Heri beskrives det fundamentale beregningsgrundlag. Det beskriver fx, hvordan den grundlæggende rentetilskrivning foregår - den såkaldte grundlagsrente - og hvordan risikopræmierne, dvs. den del af indbetalingerne, som går til betaling af risikodækningen ved død og invaliditet, beregnes. Der beskrives fx også, hvordan de tekniske omkostninger beregnes, og efter hvilke principper depotrenten tilskrives. 

Lærernes Pension bruger primært tre tekniske grundlag:

  • G82
  • UNI98
  • LP08 (og OLP8)

G82 anvendes på pensionsordninger, som blev oprettet før 1. juli 1999.

UNI98 anvendes på pensionsordninger, som blev oprettet fra 1. juli 1999 til 31. december 2007.

LP08 anvendes på pensionsordninger oprettet fra og med den 1. januar 2008. Det anvendes også på forhøjelser fra den 1. januar 2008 for pensionsordninger oprettet før den 1. januar 2008.  Endelig anvendes grundlaget for på de pensionsordninger, der blev ændret ved omvalget i efteråret 2009.

Parallelt med LP08 kan der foretages en omregning til OLP8, der indeholder mindre konservative forudsætninger om rente, risiko og administration. En omregning vil således typisk forøge medlemmets pensioner og pensionstilsagn. Se mere i afsnit 10 ordlisten ”Omregnede pensioner”.

Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat
I Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat beskrives bl.a. mere detaljeret, efter hvilke principper bonus og styrkelse beregnes, og hvorledes særlige bonushensættelser opbygges.

De almindelige forsikringsbetingelser
De almindelige forsikringsbetingelser beskriver reglerne for pensionerne, fx invalidepension, ægtefællepension og børnepension. Derudover finder man antagelsesreglerne (dvs. optagelse i pensionsordningen), regler for indbetaling og evt. ophør af indbetaling. Der fastlægges også her regler for klageadgang og tilbagekøb, dvs. udbetaling af forsikringen i andre tilfælde end pensionering.

Grundlagsrente
Som nævnt ovenfor har den aktuarmæssigt opbygget pensionsordning en grundlagsrente. Grundlagsrenten er den rente, som på forhånd er indregnet i pensionerne.

Pensionerne beregnet med grundlagsrenten kaldes ”den garanterede pension” eller ”den betinget garanterede pension”, afhængig af om pensionen har en garanteret minimumstørrelse eller om den kan nedsættes.

Grundlagsrenten skal fastsættes forsigtigt, og Finanstilsynet fastsætter regler for den maksimale grundlagsrente. Pr. 1. juli 1999 nedsatte Finanstilsynet den maksimale grundlagsrente fra 3 % til 2 %.

Derfor har pensionsordninger i Lærernes Pension oprettet før 1. juli 1999 en grundlagsrente på 3 %, mens nye ordninger fra 1. juli 1999 til 31. december 2007 er oprettet med en grundlagsrente på 2 %.

En grundlagsrente på 2 % gælder også fra 1. april 2000 for forhøjelser på pensionsordninger oprettet før 1. juli 1999.

De nyeste pensionsordninger oprettet fra den 1. januar 2008 eller senere har en grundlagsrente på 0 %. Forhøjelser senere end 1. januar 2008 på pensionsordninger oprettet før 1. januar 2008 og pensionsordninger, der har valgt om i efteråret 2009, har også en grundlagsrente på 0 %.

For pensionsordninger, hvor der anvendes en grundlagsrente på 0 %, har Lærernes Pension mulighed for at foretage en omregning til OLP8. På dette grundlag anvendes for tiden en rente på 2,25 %. 

Opgørelsesrente
Til grundlagsrenterne er der også knyttet begrebet en ”opgørelsesrente”. Til grundlagsrenten på 3 % er knyttet en opgørelsesrente på 2,51 %, og til grundlagsrenten på 2 % er knyttet en opgørelsesrente på 1,51 % eller 1,8 % afhængig af beregningsgrundlaget. Endelig er opgørelsesrenten og grundlagsrenten ens for nye eller omvalgte pensionsordninger og forhøjelser efter 1. januar 2008 – nemlig 0 %.

Opnår et pensionsselskab en højere forrentning end opgørelsesrenten, går overskuddet til forøgelse af selskabets reserver eller tilbageføres til medlemmerne som bonus eller styrkelse.

Medlemskapital, styrkelse og bonus
Medlemskapital, styrkelse og bonus stammer fra overskud på

-       investeringerne

-       risikoregnskabet

-       omkostningerne

En andel af overskuddet anvendes til opbygning af Medlemskapital. Denne andel svarer til en procentdel af medlemmernes indbetalinger. Medlemskapital er en risikovillig kapital, der tilhører medlemmerne, og som er med til at sikre, at Lærernes Pension har tilstrækkelig kapital til at drive forsikringsvirksomhed. Medlemskapitalen anvendes til at forhøje pensionerne med et ugaranteret tillæg.

Styrkelse - hvis en andel af overskuddet anvendes til at opskrive medlemmernes opsparing uden samtidig at opskrive medlemmernes pensioner, kaldes denne andel for styrkelse. Styrkelse anvendes til sikring af de aftalte pensioner.

Bonus - hvis en andel af overskuddet anvendes til opskrivning af medlemmernes pensioner, kaldes denne andel for bonus.

Investeringerne
Afkastet af investeringerne vil svinge fra år til år. Det kan endda blive mindre end grundlagsrenten. Det er derfor nødvendigt for Lærernes pension at opbygge reserver, som der kan trækkes på i de år, hvor afkastet af investeringerne er lavt. Disse reserver beskrives nedenfor i afsnittet om regnskabsprincipper. Har selskabet opnået et positivt afkast, er det bestyrelsen, som beslutter, hvordan årets afkast skal fordeles mellem selskabets reserver og medlemmernes depoter.

Risiko- og omkostningsberegning
På hver enkelt pensionsordning fratrækkes et beløb til dækning af risikoforsikringen dvs. betaling for dækning ved død eller invaliditet og et beløb til dækning af administrationsomkostningerne. Pensionsordningen i Lærernes Pension er som udgangspunkt fastlagt efter forsigtige principper, hvilket også gælder fradraget for risikodækning og omkostningsfradraget. Der opstår derfor normalt et overskud på disse områder, idet udgifterne til risikodækning og administrationsomkostninger er mindre end det forlods betalte. Det herved opståede overskud går til selskabets reserver eller tilbageføres til medlemmerne som bonus, styrkelse og/eller Medlemskapital Efter en periode med stigning i antallet af invalidepensionister måtte Lærernes Pension  forhøje priserne for invalidepension i 2007. Udviklingen vendte imidlertid senere, idet mange vendte tilbage i arbejde efter endt sygdom, og i 2012 kunne vi reducere prisen for invalidedækningen. 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.