Regnskabsprincipper

Lærernes Pension følger de regnskabsprincipper, som er udstukket i regnskabsbekendtgørelser udsendt af Finanstilsynet. Heri fastlægges bl.a. regler for værdiansættelse af aktiverne og regler for opgørelse af de pensionsmæssige forpligtelser - passiverne. 

I bekendtgørelse om kapitalgrundlag for forsikringsselskaber er fastsat regler for solvenskrav m.v., mens en bekendtgørelse om kontributionsprincippet fastlægger, hvorledes afkastet skal fordeles, bl.a. mellem medlemmerne og egenkapitalen. 

Både aktiver og passiver opgøres efter markedsværdiprincipper. Det vil for børsnoterede papirer, fx aktier og obligationer, sige, at de skal opgøres til kursværdi. For ikke-børsnoterede aktiver, som fx fast ejendom og investeringsfonde, skal disse opgøres til en skønnet markedsværdi. 

På passivsiden af selskabets balance er den største post de penge, som er sat af til dækning af de pensionsmæssige forpligtelser, kaldet de forsikringsmæssige hensættelser

De forsikringsmæssige hensættelser omfatter: 

 • Livsforsikringshensættelser
 • Kollektivt bonuspotentiale
 • Erstatningshensættelser
 • Medlemskapital 

Livsforsikringshensættelser er de midler, der er hensat for at kunne udbetale medlemmernes  garanterede pensioner.  Livsforsikringshensættelser er opdelt i tre elementer:                     

 • Garanterede ydelser
 • Bonuspotentiale på fripolicer
  • Bonuspotentiale på fremtidige indbetalinger

Garanterede ydelser er et udtryk for den reelle markedsværdi af de garantier, der er givet til medlemmerne.

Bonuspotentialerne opstår, fordi satserne i beregningsgrundlaget - primært renten - er lavere, end de faktisk observerede satser. For renten gælder, at man i stedet for at opgøre værdien af pensionsforpligtelserne på grundlag af selskabets opgørelsesrenter, jf. afsnit 6, opgør forpligtelserne på grundlag af det aktuelle renteniveau i samfundet. Da renteniveauet hele tiden ændres, ændres også størrelsen af bonuspotentialerne. 

Fordi Lærernes Pension arbejder med forholdsvis lave opgørelsesrenter, er selskabets bonuspotentialer betydelige. Bonuspotentialet på fripolicer kan anvendes til dækning af medlemmernes andel af tab på aktivsiden, og er derfor en form for reserve. 

Kollektivt bonuspotentiale er de midler, som er afsat til medlemmernes pensioner, men som endnu ikke er fordelt til medlemmernes depoter. Der er tale om reserver, der kan anvendes til at sikre en jævn bonustilskrivning, dvs. en jævn regulering af pensionerne også i de år, hvor det investeringsmæssige afkast ikke er så højt. 

Erstatningshensættelser er de midler, der er afsat til dækning af forfaldne, ikke-udbetalte pensioner, som fx ansøgninger om invalidepension, som ikke er endelig tilkendt. 

Medlemskapital (tidl. særlige bonushensættelser) er midler, der sammen med egenkapitalen kan anvendes til at opfylde lovens solvenskrav. Lærernes Pension har siden 1. januar 2002 opbygget medlemskapital. Medlemskapitalen opbygges af en del af medlemmernes andel af overskuddet med et beløb svarende til 5 % af pensionsindbetalingerne. Derudover forrentes medlemskapitalen med investeringsafkastet og ofte også egenkapitalens investeringsafkast. Opbygningen af medlemskapitalen er årsagen til, at Lærernes Pension i rigt mål opfylder lovens solvenskrav.

I forbindelse med udbetaling af pensioner anvendes særlige bonushensættelser til at give et ugaranteret tillæg til pensionerne. Dette tillæg er individuelt og afhænger af i hvilken periode, det enkelte medlem har været en del af Lærernes Pension. Primo 2013 ligger tillæggene typisk mellem 5 og 8 %. 

Egenkapital
Egenkapitalen stammer oprindelig fra en aktiekapital på 49 mio.kr., som selskabets aktionær har indskudt. Egenkapitalen er imidlertid væsentlig større end aktiekapitalen, hvilket har baggrund i, at Lærernes Pension til og med 2001 skulle opfylde lovens solvenskrav via opbygning af egenkapital. På grund af indførelsen af medlemskapital er det i dag som regel ikke nødvendigt at forrente egenkapitalen, hvorfor den typisk videregiver sit afkast til medlemskapital.

Egenkapitalen og de særlige bonushensættelser udgør tilsammen basiskapitalen. Basiskapitalen skal være mindst lige så stor Lærernes Pensions solvenskrav. Basiskapitalen i Lærernes Pension er væsentlig større end solvenskravet.

Nøgletal i regnskabet
Alle pensionsinstitutter skal i regnskabet offentliggøre nøgletal, der viser afkast, omkostninger, risikoforløb, forrentning samt instituttets reservemæssige situation. Der er i alt 19 nøgletal, hvoraf de 3 dog ikke er relevante for Lærernes Pension.

Nøgletal for administrationsomkostningerne:
Der er 4 nøgletal for administrationsomkostningerne: 

 • Omkostningsprocent
 • Omkostningsprocent af hensættelser
 • Omkostninger pr. medlem
 • Omkostningsresultatet

Omkostningsprocenten viser administrationsomkostningerne i forhold til indbetalingerne.

Omkostningsprocent af hensættelser viser omkostningerne i forhold til hensættelserne, som stort set svarer til medlemmernes depoter.

Omkostningerne pr. forsikret viser i kroner, hvad det koster per medlem.

Omkostningsresultatet viser forskellen mellem de omkostninger, der trækkes på medlemmernes depoter, og de faktiske administrationsomkostninger. Et positivt tal er udtryk for, at der trækkes mere på medlemmernes depoter end de faktiske omkostninger udgør. Tallet vil normalt være positivt, idet lovgivningen siger, at omkostningssatser skal fastsættes forsigtigt.

Tilsvarende findes nøgletal for forsikringsrisikoresultatet, dvs. forskellen på de præmier, der trækkes på medlemmernes depoter i forbindelse med risikodækningen (dækning ved død og invaliditet) og de faktiske udgifter hertil.

Nøgletal for selskabets konsolidering:
Der findes 5 nøgletal, der beskriver pensionsinstituttets konsolidering, dvs. den reservemæssige situation. De 5 nøgletal er følgende: 

 • Bonusgraden
 • Kundekapitalgraden
 • Ejerkapitalgraden
 • Overdækningsgraden
 • Solvensdækningen

Bonusgraden udtrykker det kollektive bonuspotentiale målt i forhold til livsforsikringshensættelserne. 

Kundekapitalgraden udtrykker medlemskapitalen i forhold til livsforsikringshensættelserne. 

Ejerkapitalgraden udtrykker egenkapitalen i forhold til livsforsikringshensættelserne. 

Tilsammen er bonusgraden, kundekapitalgraden og ejerkapitalgraden et udtryk for de samlede reserver, eksklusive bonuspotentiale på fripolicer, målt i forhold til livsforsikringshensættelserne. 

Overdækningsgraden udtrykker den overskydende basiskapital sat i forhold til livsforsikringshensættelserne. Med Lærernes Pensions opbygning giver dette ikke særlig mening for Lærernes Pension. 

Solvensdækningen udtrykker basiskapitalen sat i forhold til solvenskravet, dvs. hvor meget basiskapitalen er større end solvenskravet. 

Nøgletal for forrentning:
Endelig findes 7 nøgletal vedr. forrentningen, hvoraf de 3 som nævnt ikke har relevans for Lærernes Pension. De 4 relevante nøgletal er: 

 • Egenkapitalforrentning før skat
 • Egenkapitalforrentning efter skat
 • Forrentning af særlige bonushensættelser
 • Forrentning af de forsikringsmæssige hensættelser før skat 

Egenkapitalforrentningen før og efter skat - egenkapitalforrentningen efter skat i Lærernes Pension er ofte 0 %, idet den forrentning, egenkapitalen skulle have haft, som regel går videre til medlemskapitalen, jf. ovenfor. Forrentningen af medlemskapitalen er derfor ganske høj i Lærernes Pension. 

Forrentningen af de forsikringsmæssige hensættelser før skat - det er et udtryk for den samlede forrentning, der tilgår medlemmerne. Tallet svarer ikke til depotrenten, men depotrenten tillagt de udsving, som markedsafkastet giver på bl.a. det kollektive bonuspotentiale. Forrentningen af de forsikringsmæssige hensættelser kan derfor både være større eller mindre end depotrenten. 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.