Investeringer

Lærernes Pensions investerer medlemmernes opsparing kollektivt. Det betyder, at det enkelte medlem ikke har indflydelse på investeringerne. 

Målsætning
Lærernes Pensions investeringer udspringer af en investeringsstrategi, der har som overordnet målsætning at skabe højest mulige pensioner til medlemmerne under hensyntagen til den påtagne risiko og selskabets etiske kodeks.

Når vi investerer midlerne, sker det ud fra en investeringsstrategi, der er godkendt af bestyrelsen. Seneste investeringsstrategi er fra december 2013 er gældende for årene 2014-2018.

Vores investeringshorisont er langsigtet, da investering af pensionsmidler naturligt skal ses over en lang periode. Derudover er Lærernes Pension stadig under opbygning, da vi hvert år får flere nye medlemmer end medlemmer, som går på pension. De nye medlemmer har typisk 30-40 år til pensionering. Vi har derfor en betydelig nettovækst - populært sagt er indbetalingerne højere end udbetalingerne. Det kræver i sagens natur, at vi ser forvaltningen af pensionsmidlerne i et længere perspektiv, når vi fortsat er præget af vækst.

Lovregler
I Lov om finansiel virksomhed (også kaldet FIL) er der fastsat regler for pensionskassers og livsforsikringsselskabers investeringer. Reglerne skal sikre, at investeringerne – og dermed risikoen – spredes, og at der til enhver tid er betryggende sikkerhed for, at selskaberne kan opfylde forpligtelserne over for medlemmerne.

De generelle investeringsregler er: 

  • De midler, et forsikringsselskab eller en pensionskasse råder over, skal investeres på en hensigtsmæssig og for de forsikrede tjenlig måde, således at der er betryggende sikkerhed for, at selskabet til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser. (FIL § 158) 
  • De aktiver, der omfattes af stk. 1 (aktiver, der afdækker de forsikringsmæssige hensættelser) skal være udvalgt således, at de i forhold til arten af selskabets forsikringer, med hensyn til sikkerhed, afkast og likviditet er af en sådan art og en sådan sammensætning, at de er egnede til at sikre, at de forsikrede kan fyldestgøres. Der må ikke foreligge en uforholdsmæssig afhængighed af en bestemt kategori af aktiver, et bestemt investeringsmarked eller en bestemt investering. (FIL § 159). 

Som supplement til de generelle regler er der også mere detaljerede regler for, hvor meget der kan placeres i de forskellige aktivtyper. Det betyder fx, at vi maksimalt kan investerer 70 % af midlerne i aktier, andre erhvervsejendomme m.v., og for obligationer 40 % i samme kreditinstitut.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien i Lærernes Pension fastlægges med udgangspunkt i lovens regler og ud fra detaljerede analyser af aktiv/passiv-sammensætningen. Passivsiden repræsenterer vores forpligtelser over for medlemmerne, herunder vurderinger af investeringsmæssige risici på aktiv- og passivsiden.

Hvert andet år gennemføres en sådan analyse i samarbejde med Nordea Investment Management. Vi anvender fremskrivninger 10 år frem i tiden som grundlag for investeringsstrategien. De overordnede regnskabstal, herunder pengestrøm (indbetalinger fratrukket udbetalinger og omkostninger), aktivsammensætning og forsikringsmæssige hensættelser fremskrives under nogle givne samfundsøkonomiske forudsætninger.

På baggrund af analyserne fastlægger vi den forventede aktivsammensætning 5 år frem i tiden, og investeringsstrategien for det kommende år specificeres.

Investeringsstrategien drøftes og godkendes hvert år af bestyrelsen i Læreres Pension i december måned. Investeringsstrategien skal sikre, at vi kan give medlemmerne en så høj bonustilskrivning som muligt, og at pensionernes realværdi opretholdes.

Vi tilstræber altid at sprede investeringerne på mange aktivklasser og lande. Det reducerer sandsynligheden for store tab i perioder, hvor markedsudviklingen viser sig meget anderledes end forventet. Det overordnede risikoniveau afhænger dels af reservesituationen og dels af det forventede afkast. Vi tager selvfølgelige kun en investeringsmæssig risiko på områder, hvor vi forventer, at det kan betale sig.

Etik i investeringerne
I investeringsstrategien indgår også en etisk holdning til investeringerne. Vi arbejder for, at pensionssektoren skal være præget af en høj etisk standard, åbenhed og troværdighed. Som en udbygning til denne grundlæggende holdning, valgte vi i 1997, som et af de første selskaber i Danmark, at have en etisk kodeks for investeringerne.

De etiske regler blev indført i samarbejde med de to medlemsfora. Det etiske kodeks tages jævnligt op til debat i de to medlemsfora og i bestyrelsen, således at vi løbende forholder os kritisk til indholdet af det. For mere effektivt at gennemføre det etiske kodeks har vi i 2010 indgået en aftale med et eksternt screeningsbureau om rådgivning. Herved får Lærernes Pension bedre mulighed for at vurdere, om de virksomheder, der er investeret i, opfylder kriterierne i den etiske kodeks.

Forvaltning af investeringerne
Vi har en outsourcingstrategi for vores investeringer. Dvs. at vi finder de bedst mulige forvaltere eksternt under hensyn til arten og størrelsen af det investerede beløb, samt omkostningsniveau.

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.