De mest brugte pensionsord

Afkast
De gevinster eller tab, der har været på vores investeringer i fx aktier, obligationer og ejendomme. 

Aktiverne
De midler, som egenkapitalen og medlemmernes penge er investeret i. Der kan være tale om børsnoterede aktiver, som aktier og obligationer, eller ikke børsnoterede aktiver, som fast ejendom, skove eller investeringer direkte i enkeltvirksomheder. 

Alderspension
Kaldes også livsvarig livrente. Månedlig løbende pensionsudbetaling, som man tidligst kan få 5 år før folkepensionsalderen, hvis man er fratrådt sin stilling. Alderspension er ikke tidsbegrænset, men udbetales livsvarigt. Fra den 1. januar 2014 er det muligt at få en del af sin pension udbetalt før man er fratrådt. Man skal blot være gået tilsvarende ned i arbejdstid (i procentsats).

Arbejdsmarkedsbidrag (AMB)
En skat, som alle lønmodtagere i Danmark betaler til staten – pt. 8% – af løn mv.

Vi trækker AMB af de pensionsindbetalinger, vi får fra arbejdsgiver, og indbetaler beløbet til SKAT.

Hvis et medlem selv indbetaler til sin pensionsordning, skal vi ikke trække AMB for det har medlemmet allerede betalt via skattefradrag før lønudbetaling. Man skal ikke betale AMB af pensionsudbetalinger. 

Arbejdsmarkedspension
En pensionsordning, der er oprettet via en kollektiv overenskomst på et fagområde. Man har typisk både ret og pligt til at være med i ordningen.

Ankenævnet for Forsikring
Nævn oprettet af Forbrugerrådet og brancheforeningen Forsikring & Pension, hvor forbrugerne kan få behandlet klager over pensions- og forsikringsforhold. Lærernes Pension er tilsluttet ankenævnet, og selskabets medlemmer kan sende klager til ankenævnet, hvis de, efter at have klaget til selskabet, stadig ikke er enig i selskabets kendelser.

Ansvarshavende aktuar
Forsikringsmatematiker, som et livsforsikringsselskab ifølge lov om finansiel virksomhed (FIL) skal have ansat. Aktuaren, der skal godkendes af Finanstilsynet, skal påse, at selskabet overholder sit tekniske grundlag m.v. Aktuarens opgaver er beskrevet i FIL § 75.

Basiskapital
De midler, der jf. Finanstilsynets regler, skal svare mindst til solvensmargen, for at et selskab må drive forsikringsvirksomhed. Består i Lærernes Pension af egenkapitalen og medlemskapital – tidligere kaldet særlige bonushensættelser. Se også Solvensmargen, Egenkapital og Medlemskapital.

Begunstigelse
Begunstigelse er en registreret beslutning om, hvem der skal have noget udbetalt fra pensionsordningen ved dødsfald. Ikke alle ordninger giver mulighed for, at man kan indsætte en begunstiget.

Beregningsgrundlag
Beregningsforudsætninger vedrørende forrentning, medlemmernes forventede levetid og deres risiko for at miste arbejdsevnen. Forudsætningerne bruges til at regne ud, hvad medlemmerne er berettiget til at få i pension i forhold til det, der bliver indbetalt til ordningen. Beregningsgrundlagene skal anmeldes til Finanstilsynet.

Bidragsfrit dækket
Når der ikke indbetales på pensionsordningen, men forsikringsdækningen ved invaliditet og dødsfald stadig er opretholdt. På LærerPensionen opretholdes forsikringsdækningen som udgangspunkt i et år, efter indbetalingen er stoppet eller så længe der er penge på medlemmets depot – dog altid i 6 måneder. Prisen for risikodækningen trækkes fra medlemmets depot.

Bidragsfritagelse
En garanti i LærerPensionen, som sikrer, at opsparingen til alderspension og dækning ved død fortsætter, selvom der ikke bliver indbetalt på pensionsordningen mere.   

Bonus, bonustilskrivning
Den del af overskuddet, der anvendes til opskrivning af medlemmernes pensioner. I depotregnskabet vises pensionerne, efter at der er taget hensyn til bonus.

Boafgift
En afgift til staten, der betales af arv og en række pensions- og forsikringsudbetalinger. Ægtefæller og registrerede partnere skal ikke betale boafgift af beløb, som de får udbetalt efter deres ægtefælle/partner. For livsarvinger (børn) og andre nærtstående er boafgiften 15% af udbetalingen. Fjernere slægtninge skal betale en samlet afgift på 36,25%.

Bonuspotentialer
Der findes bonuspotentiale på fripolicer og bonuspotentiale på fremtidige præmier. De opstår, når satserne i beregningsgrundlaget er mere forsigtige end de faktisk observerede satser. Bonuspotentialet på fripolicer kan anvendes til at dække medlemmernes andel af tab på aktiverne. Se også Livsforsikringshensættelser.

Børnepension 
Pension, som bliver udbetalt til efterladte børn ved dødsfald eller hvis et medlem får udbetalt invalidepension eller alderspension fra Lærernes Pension og har børn under 21 år. Egne, biologiske og/eller adopterede børn er omfattet uanset deres folkeregisteradresse. Ægtefælles/registrerede partners børn er omfattet, hvis de har samme folkeregisteradresse som afdøde.

Dødsfaldspension
En forsikring, der udbetales ved død til nærmeste pårørende, hvis der ikke er indsat en anden begunstiget. Ægtefælle og børn under 24 år kan vælge om udbetalingen skal ske over 10 år eller om udbetalingen skal konverteres til en engangsudbetaling. Alle andre kan kun få udbetalingen som en engangsudbetaling. Dødsfaldspensionen kan fravælges ved egen alderspensionering for dermed at opnå en højere alderspension. Fravælges den ikke, sker der en nedtrapning med et år ad gangen efter 5 år på alderspension.

Egenkapital
Den del af pensionsselskabets passiver, som ikke er afsat til pensionshensættelser eller andre forpligtelser overfor tredjemand. Egenkapitalen anvendes til at opfylde lovens solvenskrav, se beskrivelse længere nede. Se også Basiskapital.

Efterløn
Efterlønnen blev indført i 1999 med henblik på, at det skulle være muligt at forlade arbejdsmarkedet fra alder 60, hvis man er medlem af en A-kasse og selv betaler efterlønsbidrag. Efterlønsordningen er ad flere omgange blevet udfaset, senest i 2011, hvor det blev besluttet at forhøje efterlønsalderen yderligere, at forkorte efterlønsperioden og at skærpe modregningsreglerne.

Efterlønsordningen administreres af A-kasserne.

Finanstilsynet
Tilsyn under Erhvervs- og vækstministeriet og fungerer som tilsynsmyndighed over for finansielle virksomheder, herunder livsforsikringsselskaber. Med hjemmel i lov om finansiel virksomhed og gennem diverse anmeldelser, indberetninger og kontrolbesøg m.v., fører Finanstilsynet tilsyn med bl.a. forsikringsselskabers og pensionskassers virksomhed, herunder om lovgivningen overholdes vedrørende investeringer, solvenskrav m.v.

Fleksjob
Job, som personer, der ikke har fuld arbejdsevne, men som kan arbejde på fleksible vilkår, kan blive visiteret til. Der ydes offentligt tilskud til ansættelsen.

Forhøjet alderspension 
Mulighed for at forhøje alderspensionen i den første periode af udbetalingen, mod at få nedsat udbetaling resten af livet.

Forsikring & Pension
Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser.

Forsikringsbetingelser
Regler som beskriver, hvordan medlemmer bliver optaget i pensionsordningen, hvordan indbetalingerne skal falde, og hvad der sker ved ophør af indbetalingerne. Reglerne for de forskellige pensioner i pensionsordningen beskrives. Her fastlægges også regler for klageadgang og regler for tilbagekøb, dvs. udbetaling af pensionen i andre tilfælde end pensionering. Forsikringsbetingelserne skal anmeldes til Finanstilsynet.

Garanteret pension
De garanterede pensioner viser, hvor meget man mindst kan få udbetalt, hvis indbetalingen fortsætter uændret indtil den aftalte pensionsalder.

Grundlagsrente
Rente, som på forhånd er indregnet i pensionerne. Grundlagsrenten er et udtryk for, hvad man som minimum kan forvente gennemsnitligt henover hele pensionsordningens løbetid. Grundlagsrenten er afhængig af, hvornår pensionsordningen er oprettet. Hos os ligger den mellem 0 og 2,5 procent.

Hvilende medlemskab
Også kaldet fripolice. Ved ophør af indbetaling til pensionsordningen overgår man til hvilende medlemskab efter et år. Ved hvilende medlemskab beregnes pensionerne under forudsætning af, at der ikke fremover kommer pensionsbidrag.

Indskud
Engangsindbetaling på en pensionsordning.

Invalidepension
En forsikring, der udbetales månedligt, og som man kan søge, hvis man helt eller delvis må opgive sit arbejde på grund af problemer med helbredet.

Investeringsomkostninger
Når vi foretager investeringer, afstedkommer det direkte omkostninger, som går til den del af sekretariatet, som har med investeringsvirksomhed at gøre og indirekte omkostninger, som er udgifter til eksterne forvaltere som administrerer vores investeringer. i fx aktier og obligationer.

Kapitalpension
Kapitalpension er et engangsbeløb, man tidligst kan få udbetalt, når man opnår efterlønsalderen. Kapitalpensionen blev afskaffet med skattereformen i 2012 og erstattet af en aldersopsparing/aldersforsikring, som man ikke kan fradrage i sin indkomst og som udbetales skattefrit ved pensionering.

Købekraftspension
Købekraften angiver pensionernes størrelse, når der tages højde for rentetilskrivning og fremtidig inflation m.m., dvs. pensionen kan sammenlignes med lønnen her og nu. Beløbet vil altid kun være vejledende.

Kollektivt bonuspotentiale
En del af overskuddet, som er sat til side for til at sikre en jævn forrentning af medlemmernes opsparing.

Kollektiv pension
Pensionsordning, hvor pensionerne beregnes ens for alle. Der tages fx ved beregning af ægtefællepension ikke hensyn til, om den enkelte er gift. Ved en individuel pension beregnes pensionen på grundlag af medlemmets individuelle forhold.

Koncession
Tilladelse fra Finanstilsynet til at drive forsikringsvirksomhed indenfor nærmere bestemte forsikringsområder.

Livsforsikringshensættelser
Midler, der er sat til side for at selskabet kan overholde deres forpligtelser overfor medlemmerne. Opdeles i garanterede pensioner, bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripolicer (se også Bonuspotentialer).

Livsforsikringsselskab
Livs- og pensionsinstitut underlagt lov om forsikringsvirksomhed. Etableres normalt i aktieselskabsform.

Selskabsloven
Den lov, som fastsætter bestemmelser for aktieselskaber, herunder forhold vedrørende aktiekapitalen, selskabets ledelse, fusionsbestemmelser etc.

Lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (PAL)
Også kaldet pensionsafkastbeskatningsloven, som fastsætter principper for, hvilke investeringsaktiver, der er skattepligtige, og hvordan skatten beregnes.

Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (PBL)
Lov og bekendtgørelser om den skattemæssige behandling af pensionsordninger.

Lov om finansiel virksomhed (FIL)
Lov, der samler fællesregler for hele den finansielle sektor, herunder forsikringsselskaber, pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

LærerPension
Pensionsordning for overenskomstansatte lærere. Pensionsordningen indeholder opsparing til alderdommen og for de fleste medlemmer også forsikringsdækninger ved død og invaliditet.

LærerPension-Sparop
Pensionsordning for overenskomstansatte lærere, der blev indmeldt før 1. april 2006 og ved indmeldelsen havde problemer med helbredet eller ikke havde indsendt oplysninger om helbred. LærerPension-Sparop er alene opsparing til alderdommen, og ordningen indeholder ingen forsikringsdækning ved død eller invaliditet. Når der sker udbetaling af alderspensionen tilknyttes en dødsfaldsdækning, hvis der findes en ægtefælle eller registreret partner.

LærerPension-Ekstra
Pensionsordning for medlemmer, der er ansat i et fleksjob eller er langtidssygemeldt, og hvor arbejdsgiveren fortsat indbetaler pensionsbidrag, samtidig med at medlemmet får udbetalt invalidepension fra sin LærerPension. LærerPension-Ekstra er alene opsparing til alderdommen, og ordningen indeholder ingen forsikringsdækninger ved problemer med helbredet eller død.

Markedsværdi
Værdien af aktiver (og passiver), hvis de handles på et åbent marked. For børsnoterede aktiver er markedsværdien typisk børskursen og for unoterede aktiver som fast ejendom, investeringspuljer m.v. en skønnet markedsværdi. Fra 1. januar 2002 opgøres aktiverne i regnskaberne til markedsværdi. Passiver opgøres til markedsværdi ved anvendelse af en rentestruktur, se denne. Ligger rentestrukturen generelt højere end opgørelsesrenten, opstår der bonuspotentialer, se disse.

Medlemskapital – tidligere kaldt Særlige bonushensættelser
Hensættelser, der indgår i basiskapitalen, og som dermed er med til at opfylde solvenskravet, se dette. De opbygges af en del af medlemmets andel af overskuddet pt. svarende til 5 % af pensionsindbetalingerne, samt indtil videre af forrentningen af egenkapitalen.

Midlertidig pension
Forsikringsdækning på YM08, der udbetales til et medlem, mens kommunen vurderer, om medlemmet er berettiget til førtidspension. Når et medlem har mistet sin lønindtægt på grund af sygdom og skal leve af sygedagpenge, kan medlemmet efter tre måneders sygdom søge udbetaling af midlertidig pension. Ikke alle medlemmer har dækningen i deres pensionsordning.

Nærmeste pårørende
En fast personkreds, som de fleste livsforsikringer automatisk udbetales til ved dødsfald, medmindre der er truffet anden beslutning (man har begunstiget andre). Nærmeste pårørende omfatter følgende personer i prioriteret rækkefølge:

1.                   Ægtefælle eller registrerede partner 

2.                   Samlever (betingelser)

3.                   Livsarvinger (dvs. børn, børnebørn osv.)

4.                   Arvinger i henhold til testamente

5.                   Arvinger efter loven

Nøgletal
19 nøgletal, som beskriver afkast, omkostninger, risiko og konsolidering i pensionsinstitutter. Offentliggøres, jf. Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse, i årsregnskabet.

Omregnet pensioner
Lærernes Pension har mulighed for at omregne de garanterede eller betinget garanterede pensioner under andre forudsætninger om rente, invaliditet, dødelighed og administration. De herved beregnede omregnede pensioner er mindst lige så store – og typiske større - end de garanterede eller betinget garanterede pensioner.

Opgørelsesrente
Den rente, der anvendes til at opgøre pensionsforpligtelserne overfor medlemmerne. Svarer til grundlagsrenten, se denne, bortset fra et sikkerheds- og omkostningsfradrag. Livsforsikringshensættelserne i Lærernes Pension baserer sig hovedsagelig på opgørelsesrenterne på 2,51 % (grundlagsrente 3 %),

1,8 % (grundlagsrente 2 %) og 0 %.

Overskudsanvendelse
Overskuddet kan anvendes til konsolidering af selskabets reserver, opbygning af særlige bonushensættelser, styrkelse og/eller bonus. I depotregnskabet vises pensioner efter, der er taget hensyn til overskudsanvendelsen.

Overskudsdannelse
Overskud, der opstår, fordi priser, omkostninger og rente i det tekniske grundlag er fastsat forsigtigt. Overskuddet stammer fra overskud på rente (forskel på afkastet af selskabets investeringer og den forud fastsatte rente), administrationsomkostninger (forskel på opkrævede og faktiske omkostninger) og risiko (forskel på opkrævet risikopræmie og faktisk risikoforløb).

Penge- og Pensionspanel
Erstatter det tidligere Pensionsmarkedsråd. Penge- og Pensionspanelet har til opgave at fremme forbrugernes viden om og interesse for finansielle produkter.

Pensionsafkastskat
En skat, man betaler af det afkast, man får på sin pensionsordning og de kursgevinster (afkastet), der opnås på pensionsopsparing. Beskatningen er p.t. 15,3%. Kaldes også PAL-skat og man kan se den på sin årsoversigt fra os.

Pensionsbidrag
Det månedlige indbetalte beløb til den enkelte pensionsordning.

Pensionsgivende løn
Den løn, hvoraf pensionsbidraget beregnes.

Pensionskasse
Pensionsinstitut underlagt lov om forsikringsvirksomhed. I forhold til et livsforsikringsselskab gælder bl.a. begrænsninger i kundekreds og bestyrelsessammensætning.

Pensionsoversigt
En samlet oversigt over, hvor meget man kan få udbetalt fra os i forskellige situationer.  Oversigten sendes ud en gang om året, og man kan finde den seneste på Din Pension (den lukkede del af vores hjemmeside).

PlusPension
Supplerende pensionsordning, som man kan oprette privat hos os. PlusPension er alene opsparing til alderdommen, og ordningen indeholder ingen forsikringer, som udbetales ved invaliditet eller død.

Ratepension efter ugifte
Ratepension efter ugifte findes på YM99 og udbetales ved medlemmets død før pensionering og før det fyldte 60. år, hvis ægtefælle-/samleverpensionen ikke bliver udbetalt. Det er ikke alle medlemmer, der har denne dækning. Pensionen bliver udbetalt i rater eller som et engangsbeløb. Den bliver automatisk udbetalt til Nærmeste Pårørende, med mindre man har valgt at indsætte en begunstiget.

Risikodækning
Den forsikring der er tilknyttet en pensionsordning. Det kan fx være dødsfaldsdækning eller invalidepension.

Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat
Beskriver reglerne for beregning og fordeling af særlig bonushensættelser, styrkelse og bonus. Skal anmeldes til Finanstilsynet.

Rentestruktur
De renter, som anvendes til at opgøre livsforsikringshensættelserne til markedsværdi. Rentestrukturen baserer sig bl.a. på det europæiske obligationsrenteniveau og offentliggøres dagligt på Finanstilsynets hjemmeside. Det enkelte pensionsinstitut kan anvende andre rentesatser, der afspejler den aktuelle markedsrente.

Risikooverskud
Forskellen på selskabets faktiske udgifter til risikoforsikring (pension ved død og invaliditet) og de beløb, der er fradraget medlemmernes depoter. Overskuddet kan anvendes til fremtidig bonus og konsolidering eller til at styrke medlemmernes depoter.

Skattekoder
Skatteregler for forskellige pensionstyper. Pensioner med løbende udbetalinger fx livsvarig alderspension og invalidepension er skattekode 1. Ratepension og ophørende alderspension (udbetales i 10-25 år) er omfattet af skattekode 2. Den nyeste opsparingsform aldersforsikring eller aldersopsparing (skattefrit engangsbeløb) er skattekode 33.

Solvensmargen
Solvensmargen er et lovkrav i lov om finansiel virksomhed, som beskriver kravet til selskabets reserver. Basiskapitalen (se denne) skal mindst udgøre solvensmargen. Dette måles ved solvensgraden.

Styrkelse
Den del af overskuddet, der anvendes til at opskrive medlemmernes opsparing uden samtidig at opskrive medlemmernes pensioner. Styrkelse anvendes til sikring af de aftalte pensioner.  I depotregnskabet vises pensionerne efter, der er taget hensyn til styrkelse.

Tarifbaseret, funderet system
Pensionsordning, hvor der ligger en opsparing bag pensionstilsagnet, og hvor pensionen er afhængig af reserven og de forventede fremtidige indbetalinger.

Tilbagekøb
Det er kun i særlige tilfælde muligt at ophæve sin LærerPension, før man har opnået efterlønsalderen. Ophævelse af pensionsordningen sker med kontant udbetaling af ordningens værdi. Værdien fastsættes på det tidspunkt, den udbetales og man skal betale 60 % i afgift til staten.

TillægsPension
Pensionsordning til tjenestemænd eller ansatte med tjenestemandslignende pensionsvilkår for de pensionsgivende løntillæg. TillægsPension er alene opsparing til alderdommen, og ordningen indeholder ingen forsikringsdækning.

Tilsagnsordning
Pensionsordning, som ikke bygger på forudgående opsparing, men i hovedsagen finansieres af pensionsbidrag, skat eller lignende i forhold til det aktuelle behov for udbetalinger. Pensionerne er således ikke afhængige af pensionsbidraget, men fx af slutlønnen og anciennitet. Tjenestemandspensionen er en tilsagnsordning.

Ægtefælle-/samleverpension
Ægtefælle-/samleverpension findes på YM93 og YM99. Forsikringen udbetales ved dødsfald til efterladte ægtefælle/registrerede partner. Kan også efter særlige regler udbetales til din samlever.

TillægsPension
Pensionsordning til tjenestemænd eller ansatte med tjenestemandslignende pensionsvilkår for de pensionsgivende løntillæg. TillægsPension er alene opsparing til alderdommen, og ordningen indeholder ingen forsikringsdækning.

 

 

 

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.