Risikostyring har stor fokus i Lærernes Pension

Risikostyring har stor fokus i Lærernes Pension. Selskabets risikoprofil er præget af forsigtighed og klarer derfor nemt endog meget negative scenarier for udviklingen på de finansielle markeder og i livsforsikringsrisici.

Lærernes Pensions risici
Lærernes Pensions væsentligste risici udspringer af pensions-ordningerne og investeringerne:

Pensionsordningerne består overvejende af ordninger med livsvarige alderspensioner og forsikringsdækninger, hvortil der er knyttet ydelsesgarantier. Det indebærer, at værdien af selskabets forpligtelser og dermed også reserver afhænger af udviklingen i renteniveauet samt af medlemmernes levetid og invaliditetsgrad.

 

De indbetalte pensionsmidler investeres på de finansielle markeder med henblik på at opnå et højt afkast til medlemmerne. Det indebærer samtidigt en risiko for tab som følge af kursfald eller som følge af, at selskabets modparter ikke honorerer deres forpligtelser.

En oversigt over selskabets væsentligste risici er vist i tabellen.

Markedsrisici

Forsikringsrisici

Andre risici

Renterisiko

Levetidsrisiko

Operationel risiko

Aktiekursrisiko

Invaliderisiko

Øvrige risici

Valutakursrisiko

Omkostningsrisiko

 

Ejendomsrisiko

Katastrofescenario

 

Kreditrisiko

Modpartsrisiko

  

Spændrisiko

  


Lærernes Pensions risikoprofil er grundlæggende præget af forsigtighed. Således er hovedparten af pensionsordningerne tegnet på forsigtige forudsætninger omkring levetid, invaliditet og renteniveau, og på investeringssiden er risikoen begrænset ved at sprede investeringerne på mange aktivklasser og lande.

Solvenskapitalkrav
Sekretariatet måler og overvåger løbende udviklingen i selskabets reserver og risici med henblik på at kunne agere i tide over for uventede forhold.

Selskabets samlede risiko måles bl.a. i form af solvenskapitalkravet, som opgøres ud fra standardmodellen - en fælleseuropæiske model til opgørelse af kapitalkravet for forsikringsselskaber.

Modellen er en del af det europæiske regelsæt på forsikringsområdet kalder Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk