Anbefalingerne fra Komitéen for god selskabsledelse

Komiteen for god selskabsledelse er nedsat under Erhvervsministeriet, og har udarbejdet syv vejledninger for aktivt ejerskab.

Det er ikke et lovkrav, at investorer – som Lærernes Pension – følger anbefalingerne, men det anses for god skik at forholde sig til dem og forklare. 

Komitéen skriver selv om sine anbefalinger:

”Anbefalingerne for aktivt ejerskab bygger på frivillighed og “følg eller forklar”-princippet. Dette betyder, at der ikke er et lovkrav om, at investorerne skal forholde sig til Anbefalingerne om aktivt Ejerskab, og den enkelte investor afgør selv, i hvilket omfang anbefalingerne efterleves. Det er komitéens anbefaling, at alle danske institutionelle investorer, som har aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber, forholder sig til anbefalingerne.”

Anbefaling 1 - Politik for aktivt ejerskab 

Det anbefales, at institutionelle investorer offentliggør en politik for aktivt ejerskab i forbindelse med aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber.

  • Lærernes Pension udøver ikke aktivt ejerskab i traditionel forstand, men baserer det etiske kodeks på eksklusion og stiller således ikke kapital til rådighed for de virksomheder, som ikke lever op til selskabets etiske retningslinjer.

Anbefaling 2 - Overvågning og dialog
Det anbefales, at institutionelle investorer overvåger og er i dialog med de selskaber, de investerer i, under behørig hensyntagen til investeringsstrategien og proportionalitetsprincippet.

  • Lærernes Pension overvåger de virksomheder, som der investeres i for at sikre, at de lever op til Lærernes Pension etiske retningslinjer. De virksomheder, som ikke lever op til de etiske retningslinjer, afhændes.

Anbefaling 3 - Eskalering
Det anbefales, at institutionelle investorer som del af politikken for aktivt ejerskab fastlægger hvordan de kan eskalere deres aktive ejerskab udover den regelmæssige overvågning og dialog.

  • Lærernes Pensions tilgang indebærer, at det ikke er relevant med eskalering, idet de kritiske virksomheder afhændes.

Anbefaling 4 - Samarbejde med andre investorer
Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab forholder sig til hvordan de samarbejder med andre investorer med henblik på at opnå større effekt og gennemslagskraft.

  • Lærernes Pensions tilgang indebærer, at det ikke er relevant at samarbejde med andre investorer for at påvirke virksomhederne, idet de kritiske virksomheder afhændes.

Anbefaling 5 - Stemmepolitik
Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab vedtager en stemmepolitik og er villige til at oplyse, om og hvordan de har stemt.

  • Lærernes Pensions tilgang indebærer, at det ikke er relevant med stemmeafgivelse og dermed stemmepolitik.

Anbefaling 6 - Interessekonflikter 
Det anbefales, at politikken for aktivt ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation til aktivt ejerskab identificeres og håndteres.

  • Det er Lærernes Pensions vurdering, at risikoen for interessekonflikter blandt bestyrelsesmedlemmerne er meget lille, og det er derfor ikke fundet nødvendigt med en politik herfor.

Anbefaling 7 - Rapportering
Det anbefales, at institutionelle investorer mindst én gang årligt rapporterer om deres aktiviteter inden for aktivt ejerskab, herunder stemmeaktivitet.

  • Lærernes Pension rapporterer årligt på de aktiviteter, som har fundet sted i forhold til implementeringen og udviklingen af selskabets etiske retningslinjer. 

Anbefalingerne og en uddybet begrundelse for hver anbefaling kan ses her:
https://corporategovernance.dk/anbefalinger-aktivt-ejerskab

 

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk